ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ որոշվեց սեպտեմբերի 1-ից…Արայիկ Հարությունյանը նոր հրաման է ստորագրել …

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը մայիսի 20-ին նոր հրաման է ստորագրել հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հեռավար (դիստանցիոն) կրթության կազմակերպման կարգի վերաբերյալ։ Հրամանը ուժի մեջ է մտնում հունիսի 15-ին։

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

  1. Սույն կարգով կարգավորվում են հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հեռավար (դիստանցիոն) կրթության (այսուհետ` հեռավար կրթություն) կազմակերպման և իրականացման հետ կապված հարաբերությունները, սահմանվում են դրա կիրառման դեպքերը:
  1. Հեռավար կրթությունը կրթական ծրագրի իրականացման ձև է, որի շրջանակներում անմիջական և ոչ անմիջական ուսուցման գործընթացը սովորողի և ուսուցչի միջև իրականացվում է հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության միջոցներով և հիմնական հանրակրթական ծրագրերի կազմակերպման ընթացքում կարող է կիրառվել կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով և դեպքերում՝ որոշակի ժամկետով։
  1. Հեռավար կրթության հիմքը կազմում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և հեռահաղորդակցության միջոցները: Թույլատրվում է տեղեկատվական և հեռահաղորդակցային տարբեր տեխնոլոգիաների զուգակցումը:

II. ՀԵՌԱՎԱՐ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ

  1. Հեռավար կրթություն կարող են կազմակերպել հանրակրթական հիմնական կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիա ունեցող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները (այսուհետուսումնական հաստատություն), ինչպես նաև կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի (այսուհետ՝ լիազորված մարմին) ենթակայությամբ գործող Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ-ում գործող հեռավար ուսուցման կենտրոնը (այսուհետ ՀՈՒԿ):

El 20 de mayo, el Ministro de Educación, Ciencia, Cultura y Deportes, Arayik Harutyunyan, firmó una nueva orden sobre la organización de la educación a distancia en las instituciones de educación general. La orden entra en vigencia el 15 de junio.

KAG

COMITÉ DE EDUCACIÓN DE MANTENIMIENTO (DISTANCIA) EN FORMACIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS

I. DISPOSICIONES COMUNES:

De esta forma, se regulan las relaciones relacionadas con la organización e implementación de la educación a distancia (en adelante, la educación a distancia) en las instituciones de educación general, se definen los casos de su aplicación.

La educación a distancia es la implementación de un programa educativo, en el cual el proceso de educación directa e indirecta entre el alumno y el maestro se lleva a cabo principalmente a través de la tecnología de la información y las telecomunicaciones.

La educación a distancia se basa en la tecnología de la información y las telecomunicaciones. Se permite la combinación de diferentes tecnologías de información y telecomunicaciones.

II LOS FINES Y LAS PARTICIPACIONES DE LA PRINCIPAL ORGANIZACIÓN DE CRÍTICA

La educación a distancia puede ser proporcionada por instituciones de educación general (en adelante denominadas instituciones educativas) con licencia para implementar programas de educación general básica, como el Centro Nacional de Tecnología Educativa bajo la Autoridad de Educación del Estado (en adelante, el Organismo Autorizado). :

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *